Ledenmiddag 2015

Op zaterdag 20 juni werd de jaarlijkseledenmiddag gehouden. Dit is inmiddels een goede traditie geworden.Eigenlijk ontstaan door de mkz-crisis in 2001. Voor de mkz-crisis washet de gewoonte dat de leden hun lammeren lieten keuren op eencentrale plek. Uit het hele land reisden de leden met hun dieren naarWoudenberg om ze daar te laten keuren voor opname in het stamboek.Na de mkz-crisis was dit door de strengere regelgeving niet meer terealiseren. Besloten werd om voortaan bij een lid thuis de lammerente keuren en te bespreken. De eerste ledenmiddag werd gehouden bij defam. van Bakel in de Mortel. Daarna werden diverse plaatsen aangedaanzoals Putten, (3x) Hulshorst, Uithuizen , Warfstermolen, Ruurlo, Eext, Veulen en Oelegem (B)

Dit jaar was de organisatie in handenvan de familie te Roller in Zieuwent. Complimenten voor deorganisatie. Alles goed voor elkaar en ook de inwendige mens kwamniets te kort. Tonnie heeft in relatief korte tijd een prachtigekudde opgebouwd. Met ruim 30 lammeren viel er genoeg te keuren en tebespreken.


Lammeren met een mooie aftekening

Het keurmeestersgilde was sterkvertegenwoordigd met Jaap Aardema, Aart Vierhouten, Agnus van derStelt en Hans Schadenberg. De vooraf aangekondigdescheerdemonstratie viel in het water door technische problemen zodatwe direct konden beginnen met het keuren van de lammeren.

Allereerst werd een aantal lammerengekeurd door Agnus en uitvoerig besproken. Dat de Kerry Hill geeneenvoudig schaap is om te fokken is bekend. Een perfecte Kerry Hillbestaat niet, wordt weleens gezegd. Alleen over de aftekening valt alveel te zeggen. De oren moeten minimaal voor 25% zwart zijn. Maar hoezwarter hoe mooier. Een dier met geheel zwarte oren heeft vaak eldersook zwarte vlekken zoals in de nek en in de staart. De bril moet bijvoorkeur scherp afgetekend zijn met 2/3 onder de ogen en 1/3daarboven. Ook het zwart van de neus moet mooi afgetekend zijn.

Over de oren valt nog te zeggen datdeze voldoende rechtop gedragen moeten worden, in één lijn met dekop mee. Best een belangrijk punt om op te letten bij de keuze vaneen ram. De orenstand is een belangrijk kenmerk van de Kerry Hill.

Zwarte knielapjes zijn wenselijk, ookde achterpoten moeten voldoende zwart zijn hoewel hier geenduidelijke richtlijn wordt aangegeven in de rasbeschrijving.


Agnus geeft uitleg over deaftekeningen op de kop

Controle van de staart,een kronkel is niet wenselijk

Naast de aftekening komt ook bouw entype aan de orde. Een Kerry Hill moet voldoende lengte in de nekhebben, Een rechte rug en goed beenwerk. Weke koten zijn nietgewenst. Ook belangrijk om op te letten bij de keuze van een ram.Over rammen gesproken; rammen worden gecontroleerd op het bezit van 2ballen. Eén van Tonnie`s ramlammeren werd in eerste instantieafgekeurd wegens het ontbreken van een bal. Bij nadere inspectiebleek dat de jongeman deze had opgetrokken .Hoe houd je eenkeurmeester voor de gek?

Naast de vakkundige uitleg van Agnuskonden de aanwezige leden ook zelf enkele dieren beoordelen.
Vervolgens werden enkele lammeren doorJaap en Aart gekeurd.

Uiteindelijk zijn alle 34 lammerengekeurd en kunnen we stellen dat Tonnie een mooie koppel lammerenheeft waarover hij zelf ook wel tevreden was. Tot slot werden er nogtwee 1 ½ jarige rammen gekeurd. Beiden werden goedgekeurd. In eenandere schuur konden we nog even de oudere ooien bewonderen net alséén van de rammen die Tonnie afgelopen dekseizoen had ingezet.

Er werd nog even gezellig nagepraat envervolgens ging iedereen tevreden huiswaarts.
Familie te Roller, nogmaals bedanktvoor deze gezellige, leerzame en goed georganiseerde middag!


..de klus isgeklaard, allemaal tevreden gezichten!

Een groep jonge ooien,plaatjes om te zien.

Tekst en foto's: Dick Vierhout