Aanschaf en beheer

Aanschafen gezondheidsstatus

Bijde aanschaf van de dieren is het belangrijk dat ze gezond zijn. Dit is nietaltijd eenvoudig vast te stellen. 
Let er op dat de dieren alert zijn, dat dewol geen kale plekken vertoont en dat er in een koppel niet meerdere dierenkreupel zijn. Hieronder nog een paar zaken die met gezondheid te maken hebben;over het belang hiervan verschillen de meningen.

Zwoegervrij-certificaat en scrapie-resistentie:

Zwoeger is een ziekte waarop de dieren 1 x per 2 jaar getestmoeten worden.

Voordelen:
Je kunt naar keuringen en je kunt dieren verkopenaan een zwoegervrij bedrijf (ongeveer de helft van onze leden is zwoegervrij,
startende liefhebbers meestal niet)

Nadelen:
Er is een abonnement georganiseerde zorg voorschapen nodig bij de gezondheidsdienst (kost ongeveer 65 euro per jaar)
en eris 1 x per 2 jaar bloedonderzoek nodig van alle volwassen dieren ( kostongeveer 100 euro).
Naast de gezondheidsdienst is er ook de (goedkopere) NFSO.

Iemand die er mee wil starten moet in het begin jaarlijkstesten. Bij aankoop van dieren van een zwoegervrij bedrijf kan de
zwoegervrij-status worden overgenomen; dit moet wel direct na aankoop met degezondheidsdienst of NFSO worden geregeld.
Het jaarlijks testen in het begin hoeft danniet.

Bij scrapie gaat het er niet om of de dieren de ziektehebben, maar of ze er gevoelig voor zijn.
Men denkt dat een scrapie-ongevoeligdier (anders gezegd: een dier met een genenpaar ARR/ARR ook wel dubbel ARRgenoemd) deze ziekte niet kan krijgen.
Als op papier staat dat alle dierenARR/ARR zijn dan kun je de gezondheidsdienst vragen langs te komen en als allesklopt dan verlenen ze je de status scrapie-resistent.
Alle lammeren die daarnaworden geboren krijgen automatisch de ARR/ARR vermelding.
De status kun je ooklater nog krijgen door bloed te laten onderzoeken van de dieren waarvan  deze genen onbekend zijn.
Als je altijd foktmet ARR/ARR rammen dan is alles meestal goed en kun je de procedure starten.

Nadelen: hetzelfde abonnement als boven en je kunt alleenrammen aankopen die op papier ARR/ARR zijn.

Voor keuringen maakt het niet uit, want er is hier geensprake van besmettingsrisico.
Van onze leden is misschien maar 20%scrapie-resistent en de anderen kunnen ook naar de keuring.

Iemanddie graag een ARR/ARR ram van je wil kopen kan dat dier laten testen en hem bijeen positieve uitslag toch kopen.

 

Wilt u weten welke fokkers aan deze programma’s meedoen dan is dat op devolgende manier te vinden: 

Gezondheidsstatus van een bedrijf

Bent u van plan om dieren aan te schaffen dan is het handigals u vooraf de gezondheidsstatus van een bedrijf weet. 

U kunt dit zelfopzoeken op de site van sg-online.

Dit is voor iedereen toegenkelijk dus een abonnement is nietnoodzakelijk.

Neem de volgende stappen:

1. Ga naar www.sg-online.nl

2. Kies Scrapiegenotypering schapen

3. Kies het juiste postcodegebied en het ras

4. Klik vervolgens op Filter toepassen

5. Ga vervolgens op zoek naar de fokker waar u dieren wiltkopen.    

    

                                                                     

Waar opletten bij aankoop van een ram?  

Naast de uiterlijke kenmerken zoals aftekening, bouw, type,beenwerk, gebit, etc. is het van belang om een ram te kiezen
die past 
bij deooien qua verwantschap.

Om een gezonde Kerry Hill-populatie te houden is het nodigom hier rekening  mee te houden zodat erfelijke gebreken niet
de kopopsteken.

Twijfelt u bij aankoop of een ram bij uw ooien past dan kuntu hierover informatie aanvragen bij het dierregistratiekantoor.

info@kerryhill.nl

Subpagina''s (1):Registratie